Vedtægter for Grundejerforeningen Pileparken

Vedtægt i PDF-format 
1
Foreningens navn er "Grundejerforeningen Pileparken", dens område er dele af matr. nr. 11a og 12a af Gundsømagle by og sogn, som angivet i landbrugsministeriets skrivelse af 27/2. 1963. Dens hjemsted er Roskilde kommune.
 
2
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitut, der er lyst 16/1. 1963 på matr. nr. 11a og 12a Gundsømagle by og sogn, og har til formål i overensstemmelse med nævnte servitut, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder forestå:

  1. Anlæg af veje og interne kloakker, el-forsyning, fælles areal.
  2. Vedligeholdelse samt renholdelse af anlæg, veje og friareal.

 
3
Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.
Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af ejendommene matr. nr. 11f til 11dc og 12g til 12da Gundsømagle by og sogn.
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.
Medlemspligten for ejere af ovennævnte ejendomme indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset pæ hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.
 
4
Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.
Medlemskabet er først effektivt, når kontingent og indskud er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket.
Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.
 
5
Enhver grundejer er pligtig at renholde fortov og vejen ud for sin parcel indtil vejens midte og holde selve parcellen således fri for ukrudt, at dette ikke kaster frø eller sætter rødder på nabogrunden. Misligholder et medlem sin renholdelsespligt af vejbane m.v. foretages alt nødvendigt arbejde desangående på den pågældende grundejers regning, efter at der først er tilstillet medlemmet skriftlig underretning herom fra bestyrelsen.
Grundejere. der holder husdyr, skal drage omsorg for, at disse ikke volder andre ulemper eller forvolder skade.
Der må ikke på ejendommen drives nogen virksomhed som ved røg, støj ilde lugt eller ubehagelig skue kan genere de omboende eller forbipasserende. Der må ikke ske anden benyttelse af bygningerne end almindelig beboelse, og der må således ikke på disse drives handel, værksted, fabrik eller anden lignende virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, og som efter Roskilde byråds skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, og således at kvarterets karakter af parcelhuskvarter ikke brydes.
Der må ikke på ejendommen haves oplags- eller losseplads, og der må ikke indrettes vognmandsgarager eller tankanlæg, ligesom der ikke må anbringes reklametavler eller lignende.
 
6
Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den i paragraf 2 omtalte servitut.

7
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen fastlagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales årligt forud. Ved indmeldelse og ejerskifte betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævning omkostninger, herunder sagførersalær, behørigt er indbetalt.
 
8
Deklaration lyst 16/1. 1963 er tinglyst forud for al pant i ejendommen med tinglyst pligt til medlemskab samt betaling af bidrag som anført i deklarationen.
 
9
For dispensationer, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende lov givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter grundejerforeningens medlemmer solidarisk én for alle og alle for én.
 
10
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår 3 og 2 medlemmer: første år afgår formanden og 1 menigt medlem. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af sagfører, landinspektør, arkitekt og ingeniør.
Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for, at der vedrørende anlægsarbejder udarbejdes skitseprojekt og detailprojekt, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud på de pågældende anlægsarbejder. Anlægsarbejder der på årsbasis overstiger et af generalforsamlingen fastsat beløb, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Endvidere tilkommer det bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af, fællesarealet, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmerne uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.
 
11
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.
 
12
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter. Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
13
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Vedkommende fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og disponibel kassebeholdning henstår på checkkonto eller kontant med summa max.5.000,- kr., som kassereren kan disponere over alene. Overskydende kassebeholdning og formue skal henstå på konto i bank, sparekasse eller girokonto, og skal være således klausuleret, at der kun kan hæves på konti i forbindelse med formanden eller næstformanden.
Foreningens regnskabsår er fra 1/1 - 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15/2. Formanden videreekspederer regnskabet de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har én måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15/3. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 
14
Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.
 
15
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde, som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.
 
16
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
    1. Valg af dirigent.
    2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
    4. Forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af kontingent.
    5. Forslag fra medlemmer til bestyrelsen.
    6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
    8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
    9. Eventuelt.
Formulering, beløbsstørrelser m.m. i stillede forslag kan ændres på selve generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være tilstede på generalforsamlingerne og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.
 
17
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 50 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver én stemme. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde ved fuldmagt fra mere end ét andet medlem.
Til lovændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt to trediedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
ændringer af vedtægterne, der vedrører foreningens forhold til Roskilde kommune som anført i deklarationens paragraf 12, vil være at forelægge byrådet til godkendelse.
 
18
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.
 
19
De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende love måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til lovene, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.
 
20
Nærværende grundejerforening er stiftet i overensstemmelse med deklaration lyst 16/1 1963 og kan ikke ophæves uden tilladelse af de i deklarationen nævnte påtaleberettigede.
 
Senest revideret juni 2007. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk