Projekter med Roskilde Kommune
 

En repræsentant fra Roskilde Kommune var i april 2014 på rundtur i vores område for at besigtige de problem-områder, som vi i Bestyrelsen har gjort Kommunen opmærksom på gennem længere tid.


Vi mødte stor forståelse for de berørte områder, men Kommunen kunne ikke på stående fod give endeligt svar på hvornår de forskellige ting vil blive udbedret. 

Bestyrelsen modtog efterfølgende dette referat fra Kommunen vedr. ovenstående:


Hej Henrik

Hermed et referat af de ting, jeg så på sammen med grundejerforeningen den 23. april.

Ved Stendyssen 17, mener grundejerforeningen, at der burde repareres et stykke asfalt.

Anita har herefter vurderet, at selve vejen Stendyssen trænger til nyt slidlag, og det ikke længere vil kunne betale sig, at lave en større lap.

Indkørslen til Stendyssevej bliver ofte kørt op.

Næste gang at chausséstene er løse, lægges der asfalt i hullet. Anita forklarede, at vi ikke har råd til at omlægge alle indkørsler, og at det nogle gange er nødvendigt at lægge asfalt i overkørslerne, idet løse chaussésten er svære at få til at holde.

Cykelstien langs med Piledyssen trænger til nyt slidlag.

Anita er enig i, at stien trænger til nyt slidlag. Inden der kommer ny asfalt på stien, skal det afklares, om der skal plantes træer i rabatten langs med Piledyssen. Hvis der skal det, skal stien punktvis graves op, for at få lavet et ordentlig vækstlag for træerne.

Ud for Piledyssen nr. 16 virker det til, at vejbrøndene er stoppet.

I området er der dårlig vejafvandingssystem, som løber til ”søen” Frøkær. Dette bevirker, at vejbrøndene i området ikke altid kan følge med, hvis der kommer meget vand på én gang. Anita fortalte endvidere, at vores underentreprenør som suger vejbrønde er i gang i den nordlige ende af kommunen, så det burde ikke vare så lang tid, før vejbrøndene langs med Piledyssen bliver suget.

I krydset Piledyssen/Gulddyssevej, er der nogle sætninger på stien, hvor der står en del vand, når det har regnet.

Anita lovede, at få materielgården til at udjævne lunkerne med asfalt. Anita gjorde opmærksom på, at der nok altid vil stå noget vand i området pga. den manglende vejafvanding, som vej og stien hældning.

Manglende renholdelse og vintertjeneste af fortovet langs med Gulddyssevej, ved de borgere, som ingen udgang har til vejen.

Som reglerne er pt., så er det de tilgrænsende grundejere, som har pligten til at renholde- og vintervedligeholde fortovene ud for ens ejendom. Dette gælder også selvom man ikke har udgang til vejen. Eneste undtagelse er, hvis man i ens tinglysning, har en adgangsbegrænsning på vejen. Dvs. man ikke kan få tilladelse til en gående adgang til vejen. En sådan tinglysning har de ikke langs med Gulddyssevej.

Anita kunne godt se, at der efterhånden gror meget ukrudt på fortovet, men vi har ingen hjemmel i lovgivningen til at tvinge grundejerne til at renholde fortovet. Først når ukrudtet udgør en trafikal risiko, kan vi påbyde de enkelte grundejere at fjerne det.

Reparation af forsætning på Gulddyssevej

Anita har igangsat en reparation af forsætningen.

Mange ødelagte fliser langs med Gulddyssevej ved Torndyssevej

Anita har bestilt materielgården til at udskifte de værste ødelagte fliser langs med Gulddyssevej. Det er kun det værste der tages i løbet af i år, da fortovene langs med Gulddyssevej i princippet står til en renovering i 2016. Med mindre at der skal graves i Gulddyssevej osv.

Hjørnet af Torndyssevej og Stovdyssevej er kørt op

Anita har bestilt materielgården til at reparere hjørnet.

Hul i asfalten ud for Torndyssevej 13

Anita har bestilt materielgården til at lappe hullet. Man kan selv melde huller i asfalten via kommunens hjemmeside www.roskilde.dk.

Hul i asfalten på Piledyssen ved bump

Anita har bestilt materielgården til at lappe hullet.

Evt.
Hvordan forholder man sig, når der skal bygges om på ens ejendom?

Anita forklarede, at man skal søge om tilladelse til ”råden over vejareal”, hvis der skal være oplag eller containere på vejareal.  Dette gøres via vedlagte link http://roskilde.dk/tilladelser-paa-vejarealer Ansøgningen er en vigtig element, for ellers kan den enkelte borgere komme til at ”hænge” på skader på vej, fortov og sti, som måske allerede var der, inden f.eks. byggeriet gik i gang. Ligeledes har man i forbindelse med en byggetilladelse fået skriftligt besked på, at man inden opstart skulle bede om et såkaldt vejsyn hos vejmyndigheden. Vejsynes har også til formål, at man får registreret, hvilke skader der evt. allerede inden opstart af byggeriet, er på fortov, vej eller sti.

Der bliver talt om, at der muligvis skal graves en ny kloakledning i Gundsømagle. Roskilde Forsynings planer for dette, kender Anita ikke endnu. Når jeg ved mere, får grundejerforeningen en orientering. En ny kloakledning har betydning for, hvilke veje der pt. udvælges til nyt slidlag, idet vi helst vil undgå at bruge penge på veje, som inden for en kort årrække måske skal graves op.

Venlig hilsen 
Anita Udholm Madsen

Vejingeniør
Veje og grønne områder, Roskilde Kommune


Bestyrelsen har efterfølgende fået besked om, at der ikke vil blive lagt nyt slidlag på Stendyssevej og cykelstien i indeværende år, og der ikke er fastlagt en nærmere dato for dette på nuværende tidspunkt.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk